muz5W Muzeum Przy­rod­niczym zna­j­duje się około 300 eksponatów — ssaki, ptaki, ryby. Prze­ważają gatunki żyjące w Polsce ale można również zobaczyć ciekawe okazy z wszys­t­kich kon­ty­nen­tów. W śród nich są: Głuszec i Cietrzew (Sybe­ria), Olś­niak himala­jski i Uszak siwy (Azja), Karolinka i Cyranka czer­wono­rami­enna (Ameryka Połud­niowa), Gołąbek dia­men­towy i Czarny łabędź (Aus­tralia), Gęsi Mag­el­lana (Ameryka Północna), Kazarka Nilowa (Afryka).

Wszys­tkie eksponaty posi­adają tabliczki z opisami z których można się dowiedzieć o kraju pochodzenia, biotopie, gni­az­dowa­niu, itp.

Szczególne miejsce w muzeum zaj­mują obrazy o tem­atyce przy­rod­niczej namalowane przez miejs­cowego trop­iciela piękna przyrody.

Najwięcej miejsca w muzeum zaj­muje stoisko poświę­cone rodz­imemu dzikowi. Można zobaczyć grubego odyńca, lochę prowadzącą warch­laki, prze­latka, oraz kilka tro­feów myśliwskich.

Naszą ambicją jest zgro­madze­nie w muzeum dla celów eduka­cyjnych wszys­t­kich gatunków ssaków i ptaków wys­tępu­ją­cych w Polsce, oraz udostęp­nie­nie pełnej infor­ma­cji o nich umożli­wia­jącej zdoby­cie jak najwięcej wiedzy o naszej rodz­imej Faunie.