Agro­tu­rystyka „Ania i Filip” w Izabelinie
Ośrodek Edukacji Przy­rod­niczej
62510 Konin, Izabelin 47, tel. 63246 77 49

Zaprosze­nie na zielone szkoły i przedszkola

szkola0Agro­tu­rystyka „Ania i Filip” w Izabelinie położona jest na skraju pradoliny war­ci­ańskiej, pomiędzy pagórkowatym lasem a wielkimi obszarami łąk z licznymi ciekami wod­nymi i starorzeczem Warty. Na tere­nie liczą­cym 12 hek­tarów pow­stał znany już w całej Polsce ośrodek rekreacyjno-​szkoleniowy z własną bazą hotelowo-​restauracyjną. Marsza­łek Sejmiku Wielkopol­skiego 10 grud­nia 2009r przyz­nał Agro­tu­rystyce „Ania i Filip” tytuł najlep­szego ośrodka reduka­cyjnego położonego na tere­nie Wielkopolski.

Ośrodek Edukacji Przy­rod­niczej mieszczący się w obiek­tach „Ani i Fil­ipa” zaprasza dzieci i młodzież do udzi­ału w Zielonych Szkołach i Przed­szko­lach. Najczęst­szą formą udzi­ału w zielonej szkole jest 2 godzinna wycieczka prze­b­ie­ga­jąca wg planu:

  • godz. 9001000 przy­jazd na park­ing ośrodka (godz­ina przykładowa)
  • podział na grupy i prze­ję­cie grup przez przewodników
  • zwiedzanie zwierzyńca, w którym jest ok. 200 zwierząt
  • zwiedzanie muzeum przy­rod­niczego (400 eksponatów z całego świata)
  • krótki prz­ery­wnik na placu zabaw
  • zwiedzanie inku­ba­torni, pokaz sztucznego lęgu bażan­tów, przepiórek, strusi nandu i innych rzad­kich ptaków
  • prze­jś­cie do namiotu nad jeziorkiem i kon­sumpcja drugiego śni­ada­nia (najczęś­ciej: kiełbaska z grilla z pieczy­wem, ciepły napój)
  • gry, zabawy i konkursy na obsz­ernej łące (prze­cią­ganie liny, piłka , bieg przez opony) we włas­nym zakresie
  • (wg uzna­nia) odjazd dzieci

Przyj­mu­jemy grupy liczące nawet 160 dzieci. Możliwe są dodatkowe atrakcje oraz zmody­fikowany pro­gram pobytu. Pro­gram stan­dar­d­owy przed­staw­iony powyżej ofer­u­jemy w cenie 20 zł od dziecka. Wychowawcy i opiekunowie bez opłat (jeden opiekun na każdą dziesiątką uczestników)

Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z naszej oferty
Irena Jaskól­ska
660665863