odpoczynek03

Na zlece­nia zakładów pracy, firm, osób pry­wat­nych orga­nizu­jemy: imprezy fir­mowe, spotka­nia towarzyskie, imprezy okolicznoś­ciowe oraz wiele innych. Posi­adamy namiot, w którym biesi­ad­ować może około 80 osób, zapew­ni­amy obsługę gas­tro­nom­iczną — oprócz pod­sta­wowych ele­men­tów biesi­ad­nych, możli­wość pieczenia dzika, jele­nia itp.

Zapew­ni­amy oprawę muzy­czną (zespół, DJ), posi­adamy nagłośnie­nie, real­izu­jemy różne formy konkursów, prób sprawnoś­ciowych, ele­menty rywal­iza­cji zespołowej. Pro­gram imprezy można opra­cować na wiele sposobów, tak aby dos­tosować do potrzeb zamaw­ia­ją­cych. W trak­cie imprez udostęp­ni­amy do zwiedza­nia zwierzyniec. Można zor­ga­ni­zować pokaz Balonu na ogrzane powi­etrze, itp.

restauracja1

Jumbo w wol­nym tłu­macze­niu to powitanie-​pozdrowienie. W języku suahili znaczy także słoń, wielki. Język ten uży­wany jest między innymi w Kenii. Dlaczego taka nazwa? Gospo­darze chęt­nie udzielą wyjaśnień. Gospo­darst­wie Agro­tu­rysty­cznym „Ania i Filip” jest to let­nia restau­racja speł­ni­a­jąca wiele funkcji. Dla gości hotelowych w okre­sie let­nim podawane są tu posiłki. Służy im także za miejsce spotkań gdzie można napić się kawy, herbaty czy ugasić prag­nie­nie piwkiem na wiec­zornych majówkach, pro­jekc­jach filmów przy­rod­niczych na dużym ekranie lub wys­tę­pach zespołów artysty­cznych. Odby­wają się tutaj także różnego rodzaju spotkania-​konferencje dla firm oraz imprezy o charak­terze pry­wat­nym – imieniny, urodziny itp.

szermierka1

Ania i Filip” pow­ięk­szają swoją ofertę dla gości o kom­pleks (raczej kom­plek­sik) restauracyjno-​hotelowo-​konferencyjny, który otrzy­mał nazwę „Kacper obieżyświat”. Najpierw geneza nazwy: skąd się wziął „Kacper”? u „Ani i Fil­ipa”?. Zaczni­jmy od tych drugich. Często dzwonią ludzie z prośbą o rez­erwację pobytu zwraca­jąc się do nas per „panie Fil­ipie” lub „pani Aniu”. Dopiero po przy­jeździe na miejsce dowiadują się, że Ania i Filip to imiona wnucząt właś­ci­cieli ośrodka.

Wróćmy teraz do objaśnienia skąd nazwa „Kacper obieżyświat”? Jesteśmy przeko­nani, że wszyscy czy­ta­jąc te słowa domyślają się oczy­wis­tego faktu — Kacper to imię najs­tarszego wnuka. Jako osiem­nas­to­latek ma prawo jazdy, poz­wole­nie na broń i zdaną maturę. Jed­nym słowem mężczyzna całą gębą. Najchęt­niej fotogra­fuje się w swoim stroju służbowym-​kostiumie szab­listy. Jego najwięk­sze osiąg­nię­cie to: brą­zowy medal mis­tr­zostw Pol­ski w szabli indy­wid­u­al­nie oraz złoty medal drużynowo. A skąd się wzięło określe­nie „obieżyświat”? Pozostawmy bardzo proste wyjaśnie­nie tej kwestii każdemu naszemu goś­ciowi indy­wid­u­al­nie. Przy­jedziecie, zobaczy­cie, … będziecie wiedzieć! (sami wymyślil­iśmy takie mar­ketingowe hasła).

DSC00655

Jak wygląda Gościniec „Kacper obieżyświat” z zewnątrz?

restauracja4

To trzykondy­gna­cyjny budynek z dużym parkingiem na 50 samo­chodów osobowych. Kondy­gnacja zerowa to sala kon­fer­en­cyjna oraz całe zaplecze części restau­ra­cyjnej mieszczącej się na I piętrze. W sali kon­fer­en­cyjnej zmieści się zaled­wie 40 osób. Wyposażona jest w środki audiow­iz­ualne oraz stanowisko do prezen­tacji mul­ti­me­di­al­nej. Salka restau­ra­cyjna oraz zaplecze kuchenne zna­j­dują się na I piętrze.