salon gierPośród wielu atrakcji sportowych i rekrea­cyjnych Gospo­darstwo Agro­tu­rysty­czne „Ania i Filip” ofer­uje także swoim goś­ciom na pochmurne i deszc­zowe dni oraz długie wiec­zory stół bilar­dowy, który znakomi­cie sprawdza się jako odpręża­jąca gra barowa.

Dla więk­szej liczby graczy ist­nieje możli­wość zor­ga­ni­zowa­nia pokazów meczów we wszys­t­kich odmi­anach bilarda (pool, snooker lub bilard artysty­czny). Stół bilar­dowy stoi w salonie gier w nowo wybu­dowanym obiek­cie gastronomiczno-​hotelowym „Kacper”.

Nato­mi­ast dla naszych małych gości do salonu gier wstaw­iliśmy piłkarzyki stołowe i cym­ber­gaja. Proste zasady gry oraz emocje z nią związane wpły­wają na sze­rokie wyko­rzys­tanie urządzeń nie tylko przez pociechy naszych gości ale pod­czas różnego rodzaju imprez i spotkań inte­gra­cyjnych itp. Gry stołowe to z jed­nej strony świetna zabawa z drugiej zaś prawo refleksu, tech­niki oraz umiejęt­ności zgra­nia się z part­nerem. Nasz salon gier cieszy się dużym zain­tere­sowaniem i potrafi skutecznie rozbawić prak­ty­cznie każde towarzystwo bez względu na wiek.

}